UUDISKIRI: Rahulolu-uuringust

EST:

Osale töötajate rahulolu-uuringus!

TLT on suur ettevõte ja meid töötab siin palju. Et igaühel oleks võimalus kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada, viime selle aasta kevadel läbi töötajate rahulolu-uuringu.

Tänapäeval peab iga ettevõte tegema päris palju pingutusi, et hoida oma töötajaid ja olla tööjõuturul atraktiivne tööandja. Enam ei piisa sellest, et inimestele lihtsalt tööd ja tasu pakkuda, vaid üha enam muutub oluliseks see, kuidas inimene end oma töökohal tunneb ning kuidas temasse suhtutakse.

Rahulolu-uuringu eesmärgiks on teada saada, milline on meie organisatsiooni tervis ning kuidas inimesed end ettevõttes tunnevad, millised on mured, rõõmud ja ootused tulevikuks. Tahaksime teada, mida TLT töötajad kõige rohkem hindavad ja millest puudust tunnevad. See on hea võimalus kõikidel töötajatel oma arvamus välja öelda ning kaasa rääkida.

Uuringu konfidentsiaalsuse pärast muretsema ei pea, sest uuringu viib läbi koostööpartner, kellele tulemused laekuvad. Meile personaliosakonda laekuvad kokkuvõtted osakondade kaupa, kus rohkem kui 5 töötajat. Uuringule saab vastata nii elektroonselt arvutis ja mobiilis kui ka paberkandjal, seda nii eesti kui ka vene keeles.

Selleks, et asuda arendama inimeste hüvanguks mõeldud ettevõtmisi, on esmalt vaja aru saada, mida  oodatakse. Rahulolu-uuring on hea võimalus siinkohal anda panus ja arvata asjadest nii, nagu Sa neid näed. Selleks, et teaksime, millised on meie kitsaskohad ning astuda samme muutuste suunal, on kindlasti oluline meie kõigi arvamuse avaldamine.

Seega kutsun Sind kindlasti märtsikuus rahulolu-uuringule vastama. Saadame edasise täpsema info rahulolu-uuringu toimumise kohta järgmises uudiskirjas ning  jagame infot ka muude kanalite kaudu. Ankeete jagame nii lõppjaamades kui ka erinevates töötamise kohtades.

Meist kõigist sõltub, milliseks meie ettevõte tulevikus kujuneb ning seetõttu on Sinu arvamus meile väga oluline.

RUS:

Примите участие в опросе удовлетворенности сотрудников!

TLT — крупная компания и нас здесь работает много. Этой весной мы планируем провести опрос удовлетворенности сотрудников, чтобы дать каждому возможность высказать свое мнение.

Сегодня каждой компании приходится прикладывать немало усилий, чтобы удержать своих сотрудников и быть привлекательным работодателем на рынке труда. Уже недостаточно просто предлагать людям работу и оплату. Все чаще становится важным как люди себя чувствуют на работе и как ним относятся.

Цель опроса удовлетворенности – узнать, каково здоровье нашей организации и как люди себя чувствуют в компании, каковы заботы, радости и ожидания на будущее. Мы хотели бы знать, что больше всего ценят и чего не хватает сотрудникам TLT. Это хорошая возможность для всех сотрудников высказаться и поделиться своим наблюдениями.

Нет необходимости беспокоиться о конфиденциальности исследования, так как опрос будет проводиться независимым экспертов, который получит результаты. В наш отдел кадров поступят лишь выдержки и отчеты опроса по отделам с более чем 5 сотрудниками. На опрос можно ответить в электронном виде на компьютере и мобильном телефоне, а также на бумаге, как на эстонском, так и на русском языке.

Для того, чтобы начать развивать деятельность на благо людей, сначала необходимо понять их ожидания. Опрос удовлетворенности — это хороший способ внести свой вклад и подумать о вещах так, как вы их видите. Для того чтобы мы знали, в чем заключаются наши узкие места, и предпринимали шаги для их изменения, безусловно, важно, чтобы каждый из нас имел право голоса.

Поэтому я приглашаю вас пройти опрос удовлетворенности в марте. Мы отправим более подробную информацию об опросе в следующем информационной рассылке, а также поделимся информацией по другим каналам. Мы раздадим анкеты как на конечных станциях, так и на разных рабочих местах.

От всех нас зависит, как будет выглядеть наша компания в будущем, и поэтому ваше мнение очень важно для нас.