Phone call icon
infoliin 07:00 – 23:00 +372 643 4142
Leiunurk

Õppekorralduse alused

Üldsätted

 • Täiskasvanute koolituse korraldamise aluseks Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsis (edaspidi Koolitaja) on täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktid ning teised seonduvad õigusaktid.
 • Täienduskoolitusel osaleja on isik, kes õpib koolituskeskuses täienduskoolituse õppekava alusel (edaspidi Õppija).
 • Õppetöö toimub koolituskalendri ja tunniplaani alusel.
 • Teooriakoolitused toimuvad Koolitaja ruumides või koolituse tellija ruumides. Sõidutunnid viiakse läbi spetsiaalsel õppesõiduplatsil ja tänavaliikluses.
 • Teooriakoolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena, õppegrupi maksimaalne suurus on 25 inimest. Sõidutunnid on individuaalsed.
 • Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
 • Koolituse korralduse, õppekavade ja tunniplaaniga saab tutvuda kodulehel https://www.tlt.ee/muud-teenused/kursused-ja-koolitusteenused/
 • Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts’i peamine õppekava suund (vastavalt ISCED 97 klassifikatsioonile) on 84 „Transporditeenused“, õppekavarühm: 840 „Transporditeenused“.

Registreerumine koolitusele

 • Koolitusel osalemise eeltingimused on ära toodud koolitusele registreerumise vormi juures.
 • Koolitusele saab registreeruda:  
 • Registreerumine kinnitatakse koolitusele vastuvõtu teatega e-posti teel.

Koolituse eest tasumine

 • Koolituse eest tasuvad eraisikud pangaülekandega kodulehel näidatud arveldusarvele hiljemalt 10 päeva jooksul alates koolituse algusest.
 • Ettevõtted, asutused ja organisatsioonid esitavad garantiikirja koolitusele suunatavate kohta, mille alusel Koolitaja esitab arve.
 • Arve saadetakse e-postiga või postiga.
 • Üldjuhul kasutatakse koolituse kompleksset maksumust, mida võib tasuda etapiviisiliselt. Võimalik on kokkuleppe alusel ka õppekava erinevate osade eest (teooria, sõit) eraldi tasumine.

Koolituse korraldamine ja lõpetamine

 • Õppija täidab koolituse alguses vastava registreerimislehe.
 • Õppetöös osalemine fikseeritakse igal koolituspäeval Õppija allkirjaga vastaval allkirjalehel.
 • Koolituse läbijale väljastatakse Koolitaja poolt tunnistus või tõend.
 • Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse Õppijale juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja Õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ( https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009 )
 • Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse Õppijale juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui Õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 • Tunnistused ja tõendid väljastatakse paberkandjal koolituse lõpus.

Õppija õigused ja kohustused

 • Õppijal on õigus:  
 • enne koolitusele õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse, koolituskava ning saada täiendavat infot koolituse kohta;
 • näidata koolituste eest tasutud õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele;
 • Õppija on kohustatud:  
 • täitma Koolitaja poolt kehtestatud sisekorra eeskirju;
 • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
 • hoidma tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
 • käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele. 

Koolitusest loobumine

 • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitajat hiljemalt 7 kalendripäeva enne kursuse algust e-posti aadressidel: peeter.johannson@tlt.ee või janika.seppor@tlt.ee või telefoni teel (tel nr 511 1909).
 • Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% kursuse tasust või lepitakse Õppijaga kokku uus kursuse aeg.
 • Kui on toimunud registreerumine koolitusele ning Õppija ei ilmu koolitusele ja ei ole teatanud oma mitteilmumisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, siis ei kuulu koolituse eest tasutud summa tagastamisele.
 • Koolituse poolelijätmisel tasu ei tagastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

 • Koolitajal on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või lükata toimumist edasi grupi täitumiseni.
 • Registreerunuid teavitatakse ärajäämisest või edasilükkamisest e-kirja teel 5 tööpäeva enne planeeritud koolituse alguskuupäeva.
 • Koolituse ära jäämisel makstakse tasu tagasi täies ulatuses või kantakse Õppija soovi korral üle mõnele teisele kursusele.
 • Koolituse edasilükkamisel tasu ei tagastata ja vastastikkusel kokkuleppel registreeritakse Õppija järgmisse gruppi.

Kvaliteedi tagamise alused

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi õppekavad on vastavuses täiendkoolituse standardis sätestatuga. Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab aitama sihtgrupil saavutada mõõdetavaid tulemusi.

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi koolituskeskuse koolitajad peavad omama vastavat kvalifikatsiooni ja olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.

Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti) ja tahvliga.

Kõikidel Õppijatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt Koolitajale kui ka kirjalikult vastavalt antud juhistele. Tagasiside vaadatakse Koolitaja poolt üle ning kokkuvõttest lähtuvalt viiakse sisse parendused, kus see on võimalik ning teostatav.