Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

Rahulolu Tallinna ühistransporditeenusega on jätkuvalt kõrge

Ööbuss. Foto: Mark Kitajev

AS-i Tallinna Linnatransport (TLT) teenust hindavad jätkuvalt kõrgelt 81% sõitjatest, selgus Turu-uuringute AS-i läbiviidud värskest uuringust. Vaatamata lõppenud aasta hulgalistele ümberkorraldustele ja teedeehitusele linnas hinnati ühistransporti 5-punkti skaalal tugeva rahuloluindeksiga 4,19. Rahulolu erinevate transpordiliikidega on jätkuvalt kõrgel tasemel ning parim tulemus on seekord bussidel – bussidega on rahul 87%, trammidega 77% ning trollidega 68% sõitjatest.

Kui suurtele ümberkorraldustele ja ehitustele eelneval aastal hinnati ühistransporti rahuloluindeksiga 4,27, siis kokkuvõttes on väike langustrend rahuloluindeksis marginaalne ning statistiliselt rahulolu langenud ei ole. Keskmised üldhinded teenusele püsisid bussidel ja trollidel samal tasemel ja langesid veidi trammidel võrreldes varasema aastaga. Viimane on ka mõistetav, sest 2023. aastal oli trammiliiklus pikka aega suletud. Ühistranspordi puhul on juba aastaid peetud kõige olulisemaks aspektiks sõiduplaanist kinnipidamist, sõiduki puhtust ja korrashoidu ning parajaid sõiduintervalle. Ühistranspordi korraldust hindasid kõrgemalt noorem sihtrühm vanuses 15-19 ja kaks vanemat vanuserühma vanuses 50-59 ja 60+.

„Rahulolu on suurim just nende rühmade seas, kes meie andmetel ka kõige rohkem ühistranspordiga sõidavad. Rääkides piirkonniti, siis ühistranspordiga sõitjaid näeme kõige rohkem Mustamäel, Põhja-Tallinnas ja Kristiines ning rahulolu on kõrgeim Mustamäel ja Lasnamäel,” sõnas TLT juhatuse liige Kaido Padar. “On hea meel näha, et oleme TLT-s suutnud kõrget rahulolu taset hoida ka keeruliste liiklusmuudatuste ja ehituste perioodil. Kuna 2023. aastal algas Vanasadama trammiliini ehitus, siis kartsime, et sellest tulenevad ebamugavused kahandavad sõitjate rahulolu märkimisväärselt. Ometi ei läinud see sugugi sedavõrd negatiivse prognoosi kohaselt, vaid elanike poolehoid ja rahulolu Tallinna ühistranspordiga ikkagi säilis ja see on meile TLT- s südameasi. Soovime, et meie teenuse kasutamine tekitaks inimestes mõnusa tunde, kus ükski toimetus ei jää tegemata ja sihtpunkti jõutakse sujuvalt ja turvaliselt. Eriti hea meel on näha, et sõitjate arv on kasvutrendis,” lisas ta.

Kõige sagedasema kasutusega ühistranspordiliik Tallinnas on aastal 2023 jätkuvalt ülekaalukalt buss, millel igapäevaseid kasutajaid 42%. Järgnevad võrdse tulemusega tramm (8%) ja troll (9%). Võrreldes tulemusi eelmise uuringuga näeme, et busside ja trollide igapäevane kasutamine on seekord suurenenud, trammi oma aga veidi langenud. Linnatranspordi uuendustest kerkisid esile uute trammiühenduste rajamine, mida pooldab 67% ühistranspordi kasutajatest ja elektribusside kasutuselevõtt, mida pooldab 58%.

„Iga-aastane rahulolu-uuring on meile heaks indikaatoriks, mis on sõitjatele ühistranspordi korralduse puhul oluline ja millega eelistavad meie sõitjad enim liigelda. Rõõm on näha, et sõitjate ja meie visioon tulevikutranspordist kattub,” ütles TLT juhatuse liige Kaido Padar.

Uuring viidi silmast-silma küsitlusena läbi vahemikus 1.-26. märtsini 2024. Valimi suurus oli 502 Tallinna elanikku ning uuringu tulemused on laiendatavad Tallinna vastavaealisele elanikkonnale. Küsitluspunktid on valitud vastavalt piirkondade asustustihedusele. Valimi küsitlustulemused on kaalutud vastavusse riiklike statistikaandmetega Tallinna elanikkonna soolise ja vanuselise jagunemise kohta ning piirkondade proportsioonidega.

TLT iga-aastaste rahulolu-uuringutega saab tutvuda siin.

ЧИТАТЬ НА РУССКОМ →

Удовлетворенность общественным транспортом в Таллинне остается высокой

По результатам опроса, проведенного компанией Turu-uuringute AS, выяснилось, что услуги Tallinna Linnatransport (TLT) по-прежнему высоко оценивает 81% пассажиров. Несмотря на многочисленные реорганизации и дорожные работы, проведенные в городе за последний год, общественный транспорт имеет высокий индекс удовлетворенности – 4,19 по 5-балльной шкале. Удовлетворенность различными видами транспорта остается на высоком уровне, причем наилучшие показатели у автобусов: 87% пассажиров довольны автобусами, 77% – трамваями и 68% – троллейбусами.

Если в год, предшествовавший масштабным реорганизациям и строительству, индекс удовлетворенности общественным транспортом составлял 4,27, то в целом небольшая тенденция к его снижению незначительна, и статистического снижения удовлетворенности не наблюдается. Средние общие оценки услуг остались прежними для автобусов и троллейбусов и немного снизились для трамваев по сравнению с предыдущим годом. Последнее вполне объяснимо, поскольку в 2023 году трамвайное сообщение было закрыто на длительный срок.

На протяжении многих лет самыми важными аспектами работы общественного транспорта были соблюдение расписания, чистота и техническое обслуживание транспортных средств, а также оптимальные интервалы движения. Организация общественного транспорта получила более высокую оценку в младшей целевой группе 15-19 лет и в двух старших целевых группах 50-59 и 60+.

«Удовлетворенность наиболее высока именно среди групп, которые, по нашим данным, больше всего ездят на общественном транспорте. Говоря о районах, мы видим больше всего пассажиров общественного транспорта в Мустамяэ, Пыхья-Таллинне и Кристийне, а уровень удовлетворенности наиболее высок в Мустамяэ и Ласнамяэ», – сказал член правления TLT Кайдо Падар.

«Приятно видеть, что нам удается поддерживать высокий уровень удовлетворенности TLT даже в периоды сложных транспортных изменений и строительства. Поскольку в 2023 году началось строительство трамвайной линии Ванасадама, мы опасались, что связанные с этим неудобства значительно снизят уровень удовлетворенности пассажиров. Однако негативный прогноз отнюдь не оправдался, напротив, поддержка и удовлетворенность горожан общественным транспортом в Таллинне сохранились, и это очень важно для нас в TLT. Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя комфортно, пользуясь нашей услугой, чтобы не было никаких опозданий, а путь до места назначения был гладким и безопасным. Мне особенно приятно видеть, что количество пассажиров имеет тенденцию к росту», – прокомментировал Падар.

В 2023 году автобус по-прежнему оставался самым часто используемым видом общественного транспорта в Таллинне – 42% ежедневных пользователей. За ним следуют трамвай (8%) и троллейбус (9%) с равными результатами. Сравнивая результаты с предыдущим исследованием, мы видим, что ежедневное использование автобусов и троллейбусов на этот раз увеличилось, а использование трамваев немного снизилось.

Из нововведений в городском транспорте появилось строительство новых трамвайных путей, которое поддерживают 67% пользователей общественного транспорта, и введение в эксплуатацию электрических автобусов, которое поддерживают 58%.

«Ежегодное исследование удовлетворенности является для нас хорошим индикатором того, что важно для пассажиров в организации общественного транспорта и на чем именно предпочитают передвигаться наши пассажиры. Приятно видеть, что наше видение и видение пассажиров на будущее транспорта совпадают», – сказал Падар.

Исследование проводилось в форме личного интервью в период с 1 по 26 марта 2024 года. Объем выборки составили 502 жителя Таллинна, и результаты исследования могут быть распространены на соответствующие возрастные группы населения Таллинна. Точки опроса были выбраны в соответствии с плотностью населения в районах города. Результаты опроса выборки взвешены в соответствии с государственными статистическими данными о распределении населения Таллинна по полу и возрасту и пропорциями по районам.