Phone call icon
infoliin (sh leitud esemed) E-P 8:00 – 20:00 +372 643 4142
Leitud esemed

TLT edukas majandusaasta

Juba terve aasta oleme pidanud elama koroonameetmetega arvestades ning see aeg pole olnud inimestele ega ettevõtetele lihtne. Avaliku ühistransporditeenuse pakkujana on TLT seisnud hea mitte üksnes elutähtsa teenuse säilimise eest, vaid pakkunud ühistranspordi kasutajatele ka nakkuskaitset. Tänu ühissõidukite pidevale desinfitseerimisele, milleks rakendasime lisajõude ja sõidugraafikute täismahus säilitamisele, toimis pealinna ühistransport läbi 2020. aasta turvalise ning usaldusväärsena. Ettevõtte siseselt vähendasime füüsilisi kontakte miinimumini, viies koosolekud ja nõupidamised elektroonilisse keskkonda.

Vaatamata koroonaolukorrast tulenevatele piirangutele, oleme jätkanud positiivsete arengutega, mille eesmärgiks on linlastele parima teenuse osutamine ning ettevõttes kaasaegse juhtimismudeli rakendamine. Me suutsime edukalt täita põhiülesande – hoida pealinna ühistransport toimiva ning kaasaegsena. Meie arengupotentsiaalist annab tunnistust ka hiljuti nõukogult heakskiidu saanud majandusaasta aruanne, mis võtab kokku läinud aasta suundumused Eesti suurimas ühistranspordiettevõttes.

TLT kui valdkonna liider.

TLT võimekust oma valdkonnas, väljendavad ilmekalt järgmised faktid:

ettevõtte kasutuses oli 2020. aasta lõpul 583 bussi, 66 trammi ja 50 trolli;

teenindati 73 bussi-, 4 trammi- ning 4 trolliliini;

aasta jooksul läbiti 34,1 miljonit liinikilomeetrit;

teenindati enam kui 90 miljonit sõitjat;

liinikilomeetrite mahtu kasvatati 5%.

Positiivseid arenguid ettevõtte juhtimiskultuuris ning kompetentsis kinnitab seegi, et läinud aastal vähenesid tegemata veootsad enam kui 50%. Oluliselt paranes ka graafikutest kinnipidamine. See oli parema töökorralduse ja töötajaid kaasava personalistrateegia tulemus. Kiiduväärt arengud ei jäänud linlastele märkamata ning Turu-uuringute ASi poolt teostatud sõitjate arvamusuuringus sai Tallinna ühistransport viie palli skaalal hindeks kõrge 4,13. Trammidega oli rahul 87% kasutajatest, bussidega 78% ning trollidega 62%. Elektribusside kasutuselevõttu pooldas 70% ühistranspordi kasutajatest, gaasibusse pidas heaks lahenduseks 61% ja uute trammiühenduste rajamist toetas 67% linlastest. Tulemused kinnitasid, et oleme õigel teel.

Vaatamata keerulisele aastale suutsime käivitada ettevõtte pakutava teenuse keskkonnahoidlikumaks, kasutajasõbralikumaks, linnaruumi soosivamaks ning ökonoomsemaks muutvad protsessid, nagu näeb ette meie arengustrateegia. Aasta 2020 läheb TLT ajalukku gaasibussidele ülemineku algusena.

Gaasibusside tulek.

Aastaks 2025 oleme otsustanud minna üle valdavalt gaasbussidele. Selleks plaanime lähiaastail tuua liinile 350 gaasibussi. Koroonakriisiga kaasnenud raskusi ületades, tõime esimesed 100 bussi Tallinna 2020. aasta teises pooles. Busside teenindamiseks tuli kiirelt teha muudatused hoolduse- ja remondibaasis ning omandada vajalik teave moodsa tehnoloogia ning madala heitmenormiga sõidukite teenindamiseks. Alustasime tankimisvõimsuse väljaehitamisega ning Peterburi tee surugaasitankla valmis juba käesoleva aasta jaanuaris. Uue tankla rajamine algab lähikuudel ka Kadaka teel. Samuti kuulutasime välja hanke järgmise 100 gaasibussi soetamiseks, tagades sellega projekti jätkumise.

Gaasibusside kasutuselevõtt pole oluline samm mitte üksnes meie ettevõtte ja Tallinna linna jaoks, vaid tervele Eestile. Meie praktiline kogemus keskkonnasõbralike lahenduste elluviimisel, asetab TLT juhtrolli kogu riigis. Oleme valmis seda kohustust väärikalt kandma, jagades omandatud teavet ja kogemusi kõigi asjast huvitatutega. Gaasibusside projekti käivitamine kinnitab meie töötajate võimekust ning potentsiaali.

ISO kvaliteet.

Alates läinud aastast omab TLT ISO 9001:2015 sertifikaati kvaliteedijuhtimises ja ettevõtte töökorralduses. Selleni jõudmiseks andsid panuse kõik meie all-lülid.  

Tõsisele ettevalmistustööle järgnes tunnustatud sertifitseerija Bureau Veritas Eesti OÜ poolt ISO 9001:2015 standardi omistamine. Standardi eesmärgiks on hõlbustada kliendile antud lubaduste täitmist, milles omakorda väljendub TLT olulisim äripõhimõte.  

Meie tegevusvaldkonnas on kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat väljastatud vähestele. Selleni jõudmine kinnitab TLT rahvusvahelist taset  ühistranspordi teenuse pakkumisel ning ühissõidukite hoolduse ja remondi korraldamisel. Järgmiseks väljakutseks saab meile ISO 14001 rahvusvahelise keskkonnajuhtimise standardi juurutamine. TLT-le, kui ühistranspordis alanud rohepöörde eestvedajale, on see seniste arengute loomulikuks jätkuks.

Alustasime eritranspordi pakkumist.

Läinud aastaga lõppesid ettevalmistused AS Termak varade haldamiseks ning käesoleval aastal alustasime erivedude teostamist. Ühendasime seni teenust pakkunud ettevõtte kogemused ja TLT innovaatilisuse, mille tulemuseks on tõrgeteta käivitunud koostöö nii linna sotsiaalteenistuse kui teenuse tarbijatega.

Linn nägi meie potentsiaali tõsta erivedude kvaliteet uuele tasemele, uuendada masinaparki, korrastada teenusega seonduvad logistilised lahendused. Me ei petnud linnavalitsuse usaldust ning tagasime eritranspordi parema kättesaadavuse ning toimekindluse. Juba lähikuudel paraneb oluliselt ka seda spetsiifilist teenust pakkuv masinapark.

Majandusaasta kujunes edukaks.

Vaatamata Covid-19 pandeemiale oli majandusaasta TLT-le edukaks. Ettevõte ületas planeeritud tulusid 1,7 miljoni euroga, rakendades kulude osas kokkuhoidu 6,2 miljonit ning vähendades planeeritud kahjumit 8 miljoni euro võrra. Tegime ka olulisi tulevikku suunatud investeeringuid.

Märgatavalt uuenes bussiveerem ning väiksema kütusetarbimisega sõidukite kasutuselevõtmine vähendas kütuse kulu 100 kilomeetri kohta ca 3%, andes võrdluses 2019. aastaga kogusummas 8% kokkuhoidu. Ka busside remondikulud vähenesid ca 8%.

Arendavad väljakutsed.

Lisaks tahaks peatuda meie remondiosakonna poolt professionaalsete oskuste kasvatamiseks algatatud loomingulistel projektidel, mis väljendavad TLT-s valitsevat loovat ja otsivat vaimu. 2020 aasta suvel alustasime retrobussi TLT1 ehitamist, mille prototüübiks sai 1960. aasta buss LIAZ. Tänaseks on tööd lõpusirgel.

Lähiajal algab elektrilise raamatukogubussi ehitus Tallinna Keskraamatukogule. Buss valmib aasta lõpul. Jätkuks linlaste hulgas populaarsele loodusbusside projektile alustame juunis veel 6 projektibussi ehitust, mille teemaks on seekord Tallinna muistised ja legendid.

Eriprojektide kasutegurit kutseoskuste kasvatamisel on raske ülehinnata. Seda tunnistab fakt, et tänu hoolduse kvaliteedi olulisele paranemisele vajasid bussid möödunud aastal töökoja abi 2300 remondikorda vähem kui 2019 aastal.

2020 oli keeruline aasta. Ometi realiseeris TLT kavandatud eesmärgid, lõpetades majandusaasta heade finantsnäitajatega, arendades organisatsiooni ja töötajate kompetentsi, liikudes edasi oluliste projektidega ning vedades linna keskkonnasõbralikke algatusi. Oleme pidevas liikumises, loobumata ainsastki võimalusest, muuta ühistransport veelgi ahvatlevamaks võimaluseks pealinnas liigelda.