Phone call icon
infoliin 07:00 – 23:00 +372 643 4142
Leiunurk

Gaasibussidest jõulude eel

Jõulud on ootuste ja lootuste aeg. Me mõtleme tavalisest rohkem kodule ja sellele, mida saame oma lähedaste ja kaasteeliste heaks teha. Areneva ja vastutustundliku ettevõttena järgib TLT AS oma tegevuses üldise heaoluga arvestamise ja parima teenuse pakkumise põhimõtteid, ja seda mitte üksnes jõulude eelsel ajal. Juhuse tahtel langes ühe äärmiselt olulise ja kõigi tallinlaste huve esindavale protsessile lõpp-punkti panek just advendiaega.

10.detsembril allkirjastasime bussitootja Solaris juhatuse esimehe Javier Callejaga Vabaduse väljakul pidulikult lepingu 100 gaasibussi tarnimiseks meie ettevõttele, millest 60 on 80 reisijale mõeldud Urbino 12 CNG normaalbussid ja 40 on 150 reisijat mahutavad Urbino 18 CNG liigendbussid. See oli pikalt ettevalmistatud ja vaidlustamiste tulest läbi käinud bussihanke lõplik vormistamine.Madala sisenemisega linnabussid Solaris Urbino CNG paistavad silma stiilse välimuse ja usaldusväärse ning töökindla tehnoloogiaga. Bussidele annab unikaalse ilme esiklaasi suur kumerus, mis aitab juhil paremini jälgida peatuses toimuvat, suurendades sellega bussi ootavate reisijate turvalisust.Riigihankel parima pakkumise teinud Solaris Bus & Coach S.A. näol on tegemist väärika lepingupartneriga, mis on üks juhtivaid Euroopa bussitootjaid. 20-aasta jooksul ligi 18 000 sõidukit tootnud ettevõtte busse kohtab sadades Euroopa linnades. Elektriline Solaris Urbino 12 võitis maineka Euroopa konkursi “Aasta buss 2017”.100 vanema diiselbussi väljavahetamine moodsate CNG gaasibusside vastu vähendab linnaõhku paisatava CO₂ heitmekogust ligikaudu 2600 tonni aastas. Mõju keskkonnale võiks võrrelda paarituhande tavakütusel töötava auto eemaldamisega tänavailt. See on oluline saavutus, milleni juba esimese 100 gaasibussi kasutuselevõtuga jõuame, ent tuletan meelde, et meie eesmärgiks on lähema kolme-nelja aastaga tuua liinidele 350 gaasibussi, ehk siis vähendada CO₂ heitmeid enam kui 9000 tonni aastas.Puhtam linnakeskkond tagab aga inimestele parema tervise, pikema eluea, rahulolu ning rõõmu – just seepärast võibki esimese 100 gaasibussi hanke allkirjastamist õigustatult nimetada TLT ASi jõulukingiks Tallinna rahvale.

Allkirjastatud lepingu laiem tähendus.

Keskkonnateemad on muutunud kliimasoojenemisega seoses eriti aktuaalseks. Tuleb lähtuda sellest, et igal inimesel ja ettevõttel on võimalus anda oma panus keskkonnaprobleemide lahendamisse. TLT AS ongi rajanud oma arengustrateegia keskkonnasõbraliku, samas mugava ja turvalise ühistransporditeenuse pakkumisele. Eesti kõigi aegade suurim bussihange on selle strateegia jõuline väljendus.Gaasibusside kasutuselevõtuga näitame suunda kogu kodumaisele ühisveondusele, julgustades teisigi ettevõtteid astuma samme keskkonnasõbralike sõidukite soetamiseks. Oluline on gaasibusside kasutuselevõtt ka kohaliku biometaani tootmise hoogustamiseks, sest kavatseme bussides kasutada just biometaani. Uued gaasibussidele kulub kuus hinnanguliselt 380 800 m³ ning aastas kokku 4 569 600 m³ biometaani.Tallinna ühistranspordi üleviimine biometaanile toetab Eesti võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmist ja siseriiklike arengukavade elluviimist. Eestil tuleb Euroopa Liidu jagatud kohustuse määruse põhjal transpordi, põllumajanduse, jäätmekäitluse, tööstuse ja väikesemahulise energiatootmise sektoris vähendada aastaks 2030 kasvuhoonegaaside heidet 2005. aasta tasemega võrreldes 13%. Meie ettevõte annab oma kaaluka panuse ülesandega toimetulekuks.Tallinna ühistranspordi üleviimine biometaanile toetab ka 2014. aasta energialiidu kokkulepet, mille ühe põhimeetmena nähakse kasvuhoonegaaside 40% kärpimist, kokkuleppeid globaalses kliimapoliitikas ning taastuvenergeetika turupõhist edendamist.20. juuli 2016. aasta teatises „Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia“ sätestas Euroopa Komisjon, et 2015. aastal Pariisis toimunud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul võetud kohustuste täitmiseks, tuleb kiirendada transpordisektori CO₂-heitme vähendamist ning viia transpordis tekkiv kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heide sajandi keskpaigaks nulli.Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 näeb ette biometaani tootmise ja tarbimise toetamist ja taastuvatest allikatest toodetud energia kasutamise edendamist transpordis. Tõhusaima sammuna nähakse selleks gaasibusside kasutuselevõttu, loomaks nõudlust gaasikütuse järele, mis omakorda soodustaks gaasil töötavate sõidukite eelistamist ning biometaanile üleminekut laiemalt. Vastavalt Eesti energiamajanduse arengukavale aastani 2030 loetakse biometaani propageerimisel otstarbekaks ühistranspordi hankeid, kus kohustatakse transpordiettevõtteid kasutama teatud osakaalus biometaani.Seega, TLT bussipargist olulise osa üleviimine biometaani kasutamisele ei tähenda üksnes heitmekoguste ja linnaõhu saaste vähenemist, vaid annab jõulise tõuke innovatsiooniks kogu riigis ning mõjutab Eesti võimekust rahvusvaheliste kohustustega toimetulekul.Hea on minna jõuludele vastu teadmisega, et oled teinud maailma veidigi paremaks. Küllap tunnevad seda kõik need TLT ASi töötajad, kes tegelesid bussihanke läbiviimisega, tegid ettevalmistusi gaasibussidele vajaliku taristu rajamiseks ning on juba alustanud selleks vajaminevate praktiliste töödega. Uhkust, selle üle, et oleme keskkonnasõbralikud ja inimesest ning kodulinnast hoolivad, tunnevad kõik meie ettevõtte töötajad. Aitäh neile selle eest!Jõulurõõmu ja rahu kõigile! Läheme vastu uuele aastale, mil gaasibussid tänavaile ilmuvad, parandades veelgi linlastele pakutava ühistranspordi kvaliteeti!

О газовых автобусах в преддверии Рождества

Рождество – это время надежды и ожиданий. В это время мы часто думаем о доме и своих близких, о том, что еще мы можем для них сделать. TLT как ответственное и развивающееся предприятие тщательно следит за благополучием и за наилучшим качеством услуг в своей ежедневной деятельности. По воле случая один из самых главных процессов, который затрагивает интересы всех жителей Таллинна, благополучно разрешился именно в преддверии Рождества.10 декабря на площади Свободы в Таллинне состоялось значимое событие – подписание договора с фирмой Solaris о поставке 100 газовых автобусов нашему предприятию. Согласно планам, нам поступит 60 автобусов Urbino 12 CNG, которые смогут вместить в себя до 80 пассажиров и 40 автобусов Urbino 18 CNG, которые смогут перевозить до 150 пассажиров. Подписание договора стало финальной точкой в длительном процессе, в ходе которого была проделана большая подготовительная работа и были успешно завершены все споры.Автобусы Solaris Urbino CNG с низкой посадкой бросаются в глаза своим стильным внешним видом и надежными технологиями. Уникальность автобусу придает лобовое стекло особой закругленной формы, которое позволяет водителю лучше следить за происходящим как на дороге, так и на остановках, что значительно повышает безопасность пассажиров.Фирма Solaris Bus & Coach S.A выигравшая конкурс по госзакупке – это надежный партнер, являющийся также ведущим производителем автобусов в Европе. За 20 лет фирма произвела более 18 тысяч автобусов, которые курсируют по сотням городов Европы. Электробус Solaris Urbino 12 выиграл престижный европейский конкурс «Автобус года 2017».Замена 100 дизельных автобусов на современные CNG газовые автобусы позвоит сократить выброс углекислого газа более чем на 9000 тонн в год! Чистая городская среда оказывает благоприятное воздействие на здоровье населения, на среднюю продолжительность жизни и т. д., именно поэтому можно смело заявить, что подписание договора о поставке 100 автобусов – это рождественский подарок всем жителям и гостям Таллинна от предприятия TLT!

Более широкое значение подписанного договора

В свете глобального потепления эко-темы стали набирать все большую популярность в обществе.  Следует исходить из того, что каждый человек и каждая фирма могут внести свой вклад в решение проблем, связанных с окружающей средой. Составляя программу развития, наше предприятие TLT AS отметило главные цели – дружелюбная окружающая среда и безопасный общественный транспорт. Крупнейший договор о поставке газовых автобусов – это лучший показатель серьезности наших намерений.Обновив автопарк на новые газовые автобусы, мы станем своеобразным маяком для других транспортных компаний, показав, в каком направлении необходимо двигаться в транспортной сфере. Газовые автобусы также играют ключевое значение по части более активного использования местного биометана, так как в своих автобусах мы намерены использовать именно это топливо. Ориентировочно, новые газовые автобусы будут потреблять порядка 380 800 м³ биометана в месяц и 4 569 600 м³ в год.Переход столичного общественного транспорта на биометан поддерживает международные обязательства, к которым присоединилась Эстония и отвечает внутригосударственным программам развития. Согласно требованиям ЕС, Эстония обязана сократить в транспортном, сельскохозяйственном, перерабатывающем и промышленном секторах уровень выброса углекислого газа на 13% по сравнению с 2005 годом. Наше предприятие внесет в осуществление этой программы существенный вклад. Переход на биометан также поддерживает договор энергетического союза о сокращении выброса CO2 на 40%, а также договоренности по климатической политике и развитии возобновляемой энергии.20 июля 2016 года в документе «Европейская стратегия по уменьшению загрязнения» Европейская комиссия постановила, что на состоявшемся в 2015 года в Париже климатическом форуме и принятом конвенции, следует ускорить сокращение выбросов углекислого газа в транспортном секторе и добиться нулевого выброса в атмосферу CO2.Программа развития по возобновляемой энергии до 2020 года предусматривает поддержку производства и потребления возобновляемой энергии в транспортном секторе. Действенным методом для достижения этих целей специалисты видят в переходе на газовые автобусы, создание спроса на газ, что в свою очередь способствует популяризации газового транспорта и переход на биометан. Согласно программе развития эстонской энергетики до 2030 года, для популяризации биометана следует проводить госзакупки транспорта, обязывающими транспортные предприятия использовать в некой пропорции биометан.Таким образом покупкой газовых автобусов TLT не только способствует сокращению уровня выброса углекислого газа в атмосферу, но и дает толчок для развития инновационных решений во всей стране, что позволит Эстонии лучше справиться с международными обязательствами.Вступать в новых год особенно хорошо, когда знаешь, что сделал что-то, что позволить хоть немного изменить мир к лучшему. Это чувство гордости испытывают все работники нашего предприятия, которые непосредственно были задействованы в подготовке проекта по переходу на газовые автобусы, занимались созданием необходимой инфраструктуры и уже начали осуществлять эти планы в жизнь. Гордость за то, что наше предприятие заботится об окружающей среде, о городе и о живущих здесь людях испытывают все наши работники! Спасибо вам за это!Счастливого всем Рождества и успешного Нового года! Уже в новом году по столичным улицам начнут курсировать газовые автобусы, которые не только помогут сохранить нашу окружающую среду, но и выведут общественный транспорт на новый уровень!